ประวัติภาควิชา

 


ความเป็นมาและความสำคัญ : 

                           สถิติ มีความสำคัญต่อทุกองค์กรและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บุลากรในทุกองค์กรและหน่วยงานจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ เนื่องจากสถิติเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีหลักการน่าเชื่อถือ ภายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ต่างก็มีข้อมูลเกิดขึ้น แต่หากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ไม่มีนักสถิติ หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ จะไม่สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ ดังนั้น สถิติ จึงถือเป็นความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน 

                           แต่เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันนี้มองเห็นความสำคัญของสถิติลดน้อยลงมาก และหลายๆ คนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติ จึงทำให้มีคนจำนวนมากเลือกศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถิติ และเลือกประกอบอาชีพอื่นเป็นส่วนใหญ่ เป็นผลให้นักสถิติค่อนข้างขาดแคลน ในขณะที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งภาควิชาสถิติขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาสถิติ ช่วยแก้ปัญหาความคลาดแคลนบุคลากรในเขตภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ ของเทศชาติได้

                           ภาควิชาสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จัดตั้งขึ้น  เมื่อ พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้นำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ของสำนักงานคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น โดยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรตลอดจนเนื้อหาและรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น