ติดต่อภาควิชา


ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ที่อยู่ : 41   หมู่ 5  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000

โทรศัพท์ : 039-471060        โทรสาร : 039-471060 

อีเมลล์ : stat@rbru.ac.th

เว็บไซต์ :  www.stat.rbru.ac.th
                    www.rbru.ac.th
                    www.science.rbru.ac.th