หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ชื่อปริญญา :
              ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
                            : Bachelor of Science (Applied Statistics)

               ชื่อย่อ : วท.บ. (สถิติประยุกต์)
                           : B.Sc. (Applied Statistics)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : 
              1. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
              2.  ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ และมีพื้นฐาน หรือชอบทางด้านการคำนวณ
              3. เกรดเฉลี่ยรวมเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 2.00
              4. เป็นผู้มีความประพฤติดี