บุคคลากร

คณาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ

     


      อาจารย์นิทัศนีย์  เจริญงาม
       หัวหน้าภาควิชาสถิติ
       Read more...

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  หงส์เกียรติขจร
          ประธานหลักสูตรสถิติประยุกต์
          Read more...

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทมา  ธรรมเจริญ
         อาจารย์ประจำภาควิชา
       Read more...
       อาจารย์ภัทร  ศรีสรวล
         อาจารย์ประจำภาควิชา
         Read more...      


      อาจารย์นิตยา  ทองหนูนุ้ย
         อาจารย์ประจำภาควิชา

       อาจารย์ญาดาภา  โชติดิลก
       อาจารย์ประจำภาควิชา