บุคคลากร

คณาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ            อาจารย์ภัทร  ศรีสรวล
         หัวหน้าภาควิชา
         Read more...


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  หงส์เกียรติขจร
          ประธานหลักสูตร
          Read more...       อาจารย์วิทมา  ธรรมเจริญ
         อาจารย์ประจำภาควิชา
       Read more...


       อาจารย์นิทัศนีย์  เจริญงาม
       อาจารย์ประจำภาควิชา
       Read more...       อาจารย์ญาดาภา  โชติดิลก
       อาจารย์ประจำภาควิชา


       อาจารย์นิตยา  ทองหนูนุ้ย
         (ลาศึกษาต่อ)
         อาจารย์ประจำภาควิชา
         Read more...